(Last Updated On: 23|04|20)

Η διάταξη που υπογράφει ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης παρέχει ευελιξία κινήσεων στους διοργανωτές των αθλητικών πρωταθλημάτων να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις ώστε να αποφεύγεται η συνάθροιση μεγάλου αριθμού προσώπων στους αγωνιστικούς χώρους ή στις εξέδρες των γηπέδων.

Η αιτιολογική έκθεση εξηγεί πως προκύπτει ζήτημα λήξης “και καθ’ οιονδήποτε τρόπο περάτωσης, όπως και ολοκλήρωσης των προσωρινώς διακοπεισών αθλητικών διοργανώσεων, μετά την επικείμενη σταδιακή άρση των απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν”.

Τονίζει ότι κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει ειδική νομοθετική πρόβλεψη ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές τόσο για τη θεσμοθέτηση των κανονισμών των πρωταθλημάτων όσο και για τη διοργάνωση των πάσης φύσεως αθλητικών διοργανώσεων να τροποποιούν τους σχετικούς κανονισμούς και τις αντίστοιχες προκηρύξεις ενώ υπογραμμίζει ότι “για λόγους ταχύτητας, ευελιξίας και αποφυγής συναθροίσεων μεγάλου αριθμού φυσικών προσώπων σε ένα χώρο, ορίζεται ότι οι αποφάσεις για τις άνω τροποποιήσεις θα λαμβάνονται από τα οικεία διοικητικά συμβούλια ή τις εκτελεστικές επιτροπές, κατά περίπτωση, και δεν θα εγκρίνονται, ούτε θα επικυρώνονται από γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης”.

Διαβάστε την διάταξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 75)»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο

Μεταβατική λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Στην περ. β’ της παραγράφου 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) προβλέπεται ότι με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργου Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), ο οποίος αντικαθιστά το σήμερα λειτουργούν Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), η στέγαση και οι πόροι του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ήδη το εν λόγω προεδρικό διάταγμα βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης. Συγκεκριμένα, έχει υπογραφεί από τους συναρμόδιους ως άνω Υπουργούς, επίκειται δε άμεσα η υπογραφή του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά και την επεξεργασία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται να καλυφθεί το λειτουργικό κενό, που θα προκύψει μετά την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, οπότε και θα παύσει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., εωσότου ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτής, η εν γένει λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., κενό το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο όλο το οικοδόμημα του ελέγχου αντιντόπινγκ στη χώρα μας. Για τον λόγο αυτόν κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, εωσότου καταστεί δυνατή η λειτουργία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν, και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια του έργου του, εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ως προς όλα τα επείγοντα ζητήματα της αρμοδιότητάς του, κυρίως δε ως προς την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο και την κάλυψη των τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων.

Επίσης προβλέπεται ότι η λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. διαπιστώνεται με σχετική πράξη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και λήγει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

Άρθρον , Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών και προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων με άμεση ισχύ

Κατόπιν της προσωρινής αναστολής όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων, σε εφαρμογή των έκτακτων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης και της διασποράς του κορωνοϊού COVlD-19, προκύπτει ζήτημα λήξης και καθ’ οιονδήποτε τρόπο περάτωσης, όπως επίσης και ολοκλήρωσης των προσωρινώς διακοπεισών αθλητικών διοργανώσεων, μετά την επικείμενη σταδιακή άρση των απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν δυνάμει των ως άνω προληπτικών μέτρων.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ανωτέρω ζήτημα, ενδέχεται να απαιτηθεί η τροποποίηση, αναλόγως και κατά περίπτωση, των αντίστοιχων κανονισμών και των προκηρύξεων των πρωταθλημάτων της εν εξελίξει αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν άμεση ισχύ, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης.

Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει ειδική νομοθετική πρόβλεψη για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2019-2020, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες τόσο για τη θεσμοθέτηση των κανονισμών των πρωταθλη μάτων, όσο και για τη διοργάνωση των πάσης φύσεως αθλητικών διοργανώσεων, να τροποποιήσουν τους σχετικούς κανονισμούς και τις αντίστοιχες προκηρύξεις, προσδίδοντας μάλιστα στις τροποποιήσεις αυτές άμεση ισχύ.

Για λόγους ταχύτητας, ευελιξίας και αποφυγής συνάθροισης μεγάλου αριθμού φυσικών προσώπων σε έναν χώρο, ορίζεται ότι οι αποφάσεις για τις ως άνω τροποποιήσεις θα λαμβάνονται από τα οικεία διοικητικά συμβούλια ή τις εκτελεστικές επιτροπές, κατά περίπτωση, και δεν θα εγκρίνονται, ούτε θα επικυρώνονται από γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2020

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ                                                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Με το άρθρο 1 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο στην περ. β’ της παραγράφου 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής των κανόνων αντιντόπινγκ

2.1. Εφαρμογή στο ΕΣΚΑΝ και τον ΕΟΚΑΝ

α) οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται: Ι) στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και ΙΙ) στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128ΣΤ του Ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του N. 3057/2002 (Α’ 239) και αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Α’

210/2008) και στη συνέχεια με το άρθρο 11 του Ν. 4049/2012 (Α’ 35/2012), τα οποία έχουν σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο.

β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., η στέγαση και οι πόροι του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας για το αντιντόπινγκ με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, τη Διεθνή Σύμβαση της lJNESCO κατά της φαρμακοδιέγερσης για τον αθλητισμό που κυρώθηκε με το Ν. 3516/2006, τα Διεθνή Πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα, οι διαδικασίες, οι μηχανισμοί και τα συστήματα κατά της φαρμακοδιέγερσης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, εναρμονίζονται οι ουσιαστικές διατάξεις που αφορούν:

 • Τις έννοιες και τους ορισμούς που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αντιντόπινγκ,
 • τους κανόνες και τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής αντιντόπινγκ,
 • τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ,
 • τους αποδεικτικούς κανόνες και το βάρος απόδειξης στις παραβάσεις αντιντόπινγκ,
 • τις διατάξεις για τις απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μεθόδους που προκαλούν φαρμακοδιέγερση,
 • τους ελέγχους και τους κανόνες αντιντόπινγκ, τη διαδικασία ανάλυσης των δειγμάτων και διαχείρισης των αποτελεσμάτων των ελέγχων ντόπινγκ,
 • τους πειθαρχικούς κανόνες, την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές ποινές για τις παραβάσεις ντόπινγκ,
 • τη δομή της συνεργασίας του Ε,Ο.ΚΑ.Ν. με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

2.2. Εφαρμογή στις Εθνικές Ομοσπονδίες

 • Η εναρμόνιση με τους κανόνες του παρόντος και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του ΕΣΚΑΝ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την παροχή και διατήρηση κάθε ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, κάθε οικονομικής επιχορήγησης ή άλλης συνδρομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να τις ενσωματώσουν στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους.
 • Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση αυτών των κανόνων αντιντόπινγκ στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους, οι αθλητικές ομοσπονδίες αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη του ΕΣΚΑΝ για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν, αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του ΕΣΚΑΝ και το ΑΣΕΑΔ.

2.3. Εφαρμογή σε φυσικά πρόσωπα

2.3.1. Τους κανόνες για το αντιντόπινγκ οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων είτε είναι Έλληνες υπήκοοι είτε αλλοδαποί είτε κάτοικοι ή διαμένοντες μόνιμα ή προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια:

2.3.1.1. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που είναι μέλη ή κάτοχοι αδειών οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα ή κάθε μέλους σωματείου ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των ενώσεων ή των πρωταθλημάτων. 2.3.1.2. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και άλλες αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες διοργανώνονται, συγκαλούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμοιβόμενων αθλητών, των συνδέσμων, των ενωσεων. 2.3.1.3. Οποιοσδήποτε άλλος αθλητής ή προσωπικό υποστήριξης των αθλητών ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, δυνάμει μίας διαπίστευσης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής σχέσης, υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα ή οποιουδήποτε μέλους ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμοιβομένων αθλητών, των συνδέσμων, των ενωσεων, για τους σκοπούς του αντιντόπινγκ.

 • Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε δραστηριότητα, η οποία διοργανώνεται, συγκαλείται ή υποστηρίζεται από το διοργανωτή οποιασδήποτε εθνικής εκδήλωσης ή εθνικού πρωταθλήματος, που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία.
 • Όλοι οι αθλητές που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις ανωτέρω διατάξεις αυτού του άρθρου 2.3.1, αλλά που επιθυμούν να επιλεγούν για να συμμετέχουν σε διεθνείς ή εθνικές αθλητικές εκδηλώσεις. Κάθε τέτοιος αθλητής πρέπει να είναι διαθέσιμος να υποβληθεί σε έλεγχο με βάση αυτούς τους κανόνες για το αντιντόπινγκ τουλάχιστον έξι (6) ως δώδεκα (12) μήνες πριν από την επιλογή.
 • οι κανόνες για το αντιντόπινγκ ισχύουν και για κάθε άλλο πρόσωπο, επί του οποίου δίνει ο παγκόσμιος κώδικας WADA δικαιοδοσία στο ΕΣΚΑΝ, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθλητών που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της Ελλάδας, καθώς και όλων των αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια προκειμένου να αγωνιστούν ή να προπονηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
 • Οι κανόνες για το αντιντόπινγκ ισχύουν και για κάθε άλλο πρόσωπο, που εμπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 2.3.1 ή 2.3.1.6, το οποίο, δια της υποβολής δήλωσης ή συμμετοχής σε συγκεκριμένο άθλημα, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ή συμφωνεί να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, συνομολογεί την αρμοδιότητα του ΕΣΚΑΝ για την εφαρμογή τους, καθώς και τη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Επιτροπών που καθορίζονται στα άρθρα 9 και 14, να εξετάζουν και να αποφασίζουν για τις υποθέσεις και τις εφέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2.4.1. Εφαρμογή σε αθλητές εθνικού επιπέδου

Από όλους τους αθλητές που εμπίπτουν στο σκοπό του άρθρου 1.3, οι ακόλουθοι αθλητές θα πρέπει να θεωρούνται αθλητές εθνικού επιπέδου για τους σκοπούς αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ

 • 2.4.2. οι παρόντες κανόνες εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα του άρθρου 2.3. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 5.3 το κύριο πλάνο δράσης του ΕΣΚΑΝ θα αφορά στους αθλητές Εθνικού Επιπέδου.»
  Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στα ανώτατα επίπεδα εθνικών διοργανώσεων και εθνικών πρωταθλημάτων που θεωρούνται ή συνυπολογίζονται από τους καλύτερους στο συγκεκριμένο άθλημα.
 • Αθλητές που επιλέγονται να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε διεθνούς επιπέδου διοργανώσεις ή πρωταθλήματα.
 • Έλληνες αθλητές, οι οποίοι συνήθως διαγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο και/ή σε διεθνείς διοργανώσεις ή πρωταθλήματα, συχνότερα από εθνικά, αλλά δεν χαρακτηρίσθηκαν ως διεθνούς επιπέδου αθλητές από την οικεία διεθνή ομοσπονδία.
 • Όλοι οι αθλητές που περιλαμβάνονται στον ετήσιο κατάλογο ενεργών αθλητών με εξαίρεση όσους έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς επιπέδου αθλητές από τις διεθνείς ομοσπονδίες, οι οποίοι για τους σκοπούς των κανόνων αντιντόπινγκ θα θεωρούνται ως διεθνούς επιπέδου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 75)»

Άρθρο

Μεταβατική λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ Στην περ. β’ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:

«Μετά την έκδοση του π.δ. του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτής, η εν γένει λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο. Κ.Α. Ν., εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ως προς τα επείγοντα ζητήματα, ιδίως δε ως προς τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων (α) και (ε) της παρ. 5 του άρθρου 128 ΣΤ’ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), που αφορούν στη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων ντόπινγκ και διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του π.δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης λήγει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και στη θέση του υπεισέρχεται ο Ε.Ο.Κ.Α.Ν., χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.».

Άρθρο

Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών και προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων με άμεση ισχύ

 1. Ειδικώς για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης και ιδίως των απαγορεύσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 101Δ και της παρ. 3 του άρθρου 131 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), επιτρέπεται η τροποποίηση, με άμεση ισχύ, των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού), καθώς και των σχετικών με τα πρωταθλήματα αυτά προκηρύξεων.
 2. Οι τροποποιήσεις της παρ. 1, γίνονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της εκτελεστικής επιτροπής της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας η της διοργανώτριας αρχής, κατά περίπτωση, και δεν εγκρίνονται ούτε επικυρώνονται από τη γενικη συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2020

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑϊΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓ0Σ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ                                               Αριθμ. 96 / 8 / 2020

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α ‘ 75)»

Α. -Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ι. Παρατείνεται η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) ως προς τα επείγοντα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων ντόπινγκ και διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους (κατά βάση, τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, αρμοδιότητες των επιμέρους περιπτώσεων του ν.2725/Ι999). Η εν λόγω παράταση ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση και να διαπιστωθεί η εν γένει λειτουργική ετοιμότητα του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.Κ.Α.Ν.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

 1. Επιτρέπεται, ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης, η τροποποίηση, με άμεση ισχύ, των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων όλων των αθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού) καθώς και των σχετικών με τα πρωταθλήματα αυτά προκηρύξεων.
 2. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Με την υπό κρίση τροπολογία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

 1. Παρατείνεται η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) ως προς τα επείγοντα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων ντόπινγκ και διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους, προκειμένου να καλυφθεί το λειτουργικό κενό που θα προκύψει μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την οργάνωση του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., με το οποίο παύει η λειτουργία του Ε.Σ.Κ.Α.Ν., και εωσότου ολοκληρωθεί η στελέχωση και η εν γένει λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν.
 2. Επιτρέπεται, ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης, η τροποποίηση, με άμεση ισχύ, των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων όλων των αθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού) καθώς και των σχετικών με τα πρωταθλήματα αυτά προκηρύξεων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της ολοκλήρωσης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, των εκκρεμών αθλητικών διοργανώσεων όλων των αθλημάτων, που έχουν προσωρινά ανασταλεί, σε εφαρμογή των έκτακτων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης και της διασποράς του νέου κορωνοϊού COVlD-19.

Α. Επί του άρθρου πρώτου

Προηγούμενες ρυθμίσεις

 1. 2725/1999 (Α’121), v. 3057/2002 (Α’239), v. 3708/2008 (Α’2ΙΟ), v. 4049/2012 (Α’ 35).

Αναγκαιότητα

Με την παρούσα διάταξη επιχειρείται να καλυφθεί το λειτουργικό κενό, που θα προκύψει μετά την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, οπότε θα παύσει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και εωσότου ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτής, η εν γένει λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., κενό το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο όλο το οικοδόμημα του ελέγχου αντιντόπινγκ στη χώρα μας.

Αρμοδιότητα

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τήρηση νομοτεχνικών κανόνων

8

Κατά τη σύνταξη του προτεινόμενου άρθρου τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθέτησης.

Συνέπειες στην Οικονομία

Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Β. Επί του άρθρου δεύτερου

Αναγκαιότητα

Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να επιτραπεί η λήψη αποφάσεων από τις διοργανώτριες αρχές για την τύχη των εκκρεμών πρωταθλημάτων όλων των αθλημάτων κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, που έχουν διακοπεί λόγω των μέτρων, που έχουν ληφθεί, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVlD-19.

Καταλληλότητα

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι δυνατό να επιτευχθούν μόνο δια της νομοθετικής οδού και όχι με προώθηση άλλων ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου.

Νομιμότητα

Οι προωθούμενες διατάξεις είναι σύμφωνες με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προστασία του αθλητισμού ως συνταγματικώς κατοχυρωμένου θεσμού.

Αρμοδιότητα

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού — Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση

Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.

Συνέπειες στην Οικονομία

Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 1,840 total views,  4 views today

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ